3d动漫女主被外星怪物

3d动漫女主被外星怪物

 同薄荷熬膏服,治偏风。小结胸,痛止在心下,同黄连、栝蒌煎服。

或加黄丹,或加轻粉。杀半夏、南星、莨菪毒。

若但以石英为润药则偏矣,古人以服石为滋补故尔。小儿洞痢,煎代茶。

咳嗽不止,末服或丸。 其证发热口噤如痫,身体强直,角弓反张,甚则搐搦。

况四时六位不同,五运六气各异,可以轻用为哉。食积痰火,为丸服。

畏款花、防风、附子、雄黄、冷水、麻仁、浆。弘景曰∶此竹篱头水,及空树穴中水也。

Leave a Reply